هزینه های بررسی و پذیرش مقاله

به اطلاع می رساند در حال حاضر و قبل از اخذ درجه علمی از وزارت علوم، نشریه رهپویه هنرهای صناعی هیچگونه هزینه ای از نویسندگان جهت بررسی اولیه، داوری، پذیرش و انتشار دریافت نخواهد کرد.