اهداف و چشم انداز

هدف نشریه رهپویه هنرهای صناعی، انتشار نتیجه پژوهشی و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای اسلامی و صناعی است.

• اطلاع‌رسانی  و توسعه پژوهش در هنرهای صناعی و اسلامی؛

• تأثیرگذاری تحقیقات هنری در امر توسعه آموزش هنرهای صناعی و اسلامی؛

• داشتن تنوع در تحقیقات و پژوهش هنرهای صناعی و اسلامی؛

• ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، استادان دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های هنرهای صناعی و اسلامی