اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
021-66374477

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آزند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir
artaheriarts.usb.ac.ir
054 -33447433

مهین سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء تهران

www.alzahra.ac.ir
ma.sohrabialzahra.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان

www.usb.ac.ir
hosseinabadiarts.usb.ac.ir
054-31136483

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir
abbaskbrikashanu.ac.ir
03155912547

مهدی مکی نژاد

پژوهش هنر دانشیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

makinejadmgmail.com

مهرنوش شفیعی سرارودی

دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

www.aui.ac.ir
m.shafieeaui.ac.ir

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
02166374477

عبدالکریم عطارزاده

دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
attarzadehsoore.ac.ir
021-66374477

محمد مهدی اخویان

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

aa.usc.ac.ir
akhavianusc.ac.ir
02144238171

مهدی محمدی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

www.soore.ac.ir
m.mohammadisoore.ac.ir
02166374477
0000000240472681

مدیر داخلی

مهدی محمدی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

m.mohammadisoore.ac.ir
02166374477

کارشناس نشریه

عارفه زمانی خرقانی

پژوهش هنر گروه صنایع دستی و هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

arefehzamani7gmail.com
09128134395
0000-0003-3228-5234