اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسین ساعی

ارتباطات و رسانه ریاست دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
saeisoore.ac.ir
02166378947

سردبیر

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
021-66374477

اعضای هیات تحریریه

یعقوب آژند

تاریخ و فرهنگ ایران, استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
yazhandut.ac.ir
02166378947

علیرضا طاهری

پژوهش هنر استاد، دانشکده هنر و معماری ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir
artaheriarts.usb.ac.ir
054 -33447433

کامران افشار مهاجر

پژوهش هنر استاد، عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری، دانشگاه هنر

www.art.ac.ir
afsharart.ac.ir
02166759381

مهین سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء تهران

www.alzahra.ac.ir
ma.sohrabialzahra.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان

www.usb.ac.ir
hosseinabadiarts.usb.ac.ir
054-31136483

عباس اکبری

پژوهش هنر دانشیار، دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir
abbaskbrikashanu.ac.ir
03155912547

مهدی مکی نژاد

پژوهش هنر دانشیار فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

makinejadmgmail.com

فتانه محمودی

دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه مازندران، استان مازندران، بابلسر/، ایران.

f.mahmoudiumz.ac.ir

آناهیتا مقبلی

دانشیار ، گروه علمی هنر، دانشگاه پیام نور

a_moghbelipnu.ac.ir
09121233716
0000-0002-7200-5316

مهرنوش شفیعی سرارودی

دانشیار دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان

www.aui.ac.ir
m.shafieeaui.ac.ir

محمدرضا غیاثیان

هنر اسلامی دانشیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان

mrgh73yahoo.com
+98-31-55913120

مهران هوشیار

پژوهش هنر دانشیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

www.soore.ac.ir
houshiarsoore.ac.ir
02166374477

محمد مهدی اخویان

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ

aa.usc.ac.ir
akhavianusc.ac.ir
02144238171

محمد افروغ

مطالعات هنرهای بومی (فرش و صنایع دستی) و تجسمی گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک

m-afrougharaku.ac.ir
09332620470
0000-0002-4866-8232

مهدی محمدی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی دانشکده هنر دانشگاه سوره تهران

www.soore.ac.ir
m.mohammadisoore.ac.ir
02166374477
0000000240472681

محمد معین الدینی

نقاشی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

m.moeinadinisoore.ac.ir

مدیر داخلی

مهدی محمدی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار گروه هنر اسلامی و صنایع دستی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره

m.mohammadisoore.ac.ir
02166374477

کارشناس نشریه

مهدیه هاشمی

هنر اسلامی گروه صنایع دستی و هنر اسلامی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

mahdiyehhashemigmail.com
09364810821
0000-0003-1957-8163