آیین‌های محرم: بستر تعامل فرهنگ و هنر تشیع بین صفویان و قطب شاهیان دکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران.

چکیده

با انتخاب تشیع به عنوان مذهب رسمی برخی از سلسله های دکن به ویژه قطب شاهیان شکل تازه ای از فرهنگ هند و  ایرانی در این منطقه شکل گرفت. از این رو این پژوهش باهدف شناخت نحوه و میزان تعامل فرهنگ تشیع ایرانی با سنت های بومی دکن، به چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ ایرانیان بر آیین های عزاداری ماه محرم نزد قطب شاهیان می پردازد. ارتباط چند جانبه قطب شاهیان هند با صوفیان نفوذ فرهنگ ایرانی را در شبه قاره گسترده تر کرد که پرداختن به آن ضروری به نظر می رسد؛ اعتماد قطب شاهیان به کارگزاران ایرانی، تساهل مذهبی پادشاهان این سلسله همچنین سیاست های مهاجرتی و اقتصادی ایشان باعث شده بود تا جمعیت زیادی از ایرانیان به این سرزمین کوچ کنند، در نتیجه مراسم تشیع با رنگ و بویی ایرانی به ویژه در سه حوزه، «مکا ن های مختص به برگزاری این مراسم » ، «شیوه برگزاری مراسم» و اشیای نمادین این مراسم، به طور مشخص «عَلَم» این منطقه رونق گرفت. اما این تأثیرگذاری منوط به نوعی قدرت فرهنگی بود که با زوال قدرت قطب شاهیان، ضعیف شدن نقش نخبگان و کاهش بافت جمعیتی مهاجران ایرانی دستخوش تغییر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muharram Ceremony: The Platform for the Interaction of Shiite Culture Between the Safavid and the Qutb Shahi

نویسنده [English]

  • Mohammad Moeinaddini
Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Soore University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to understand how Iranian Shiite culture influences Qutb shahis Shiite religious ceremonies, especially Muharram mourning ceremonies in Deccan, and how Iranian cultural patterns were combined with the local traditions of this region. With the spread of Islam in Asia, large parts of the Indian subcontinent were influenced by Islam various religions. Specefic India's cultural characteristics have made the land one of the most important centers of Muslim immigrants for centuries. Some of these immigrants were Iranian Shi‘i who gradually gained their social base in different parts of India, especially Deccan. with the choice of Shi‘i as the official religion of some Deccan dynasties, especially the Qutb Shahis, the social and cultural base of the Iranian Shiites in this land became stronger and subsequently a new form of Hindu-Iranian culture was formed in this region.
Qutb Shahi's trust in the Iranian agents, along with the religious tolerance of the sultans of this dynasty, as well as their immigration and economic policies, had caused a large number of Iranians to migrate to Deccan. The widespread Iranian influence at that time caused the Shiite ceremony to be influenced by the Iranian culture in three areas, " ashurkhana" as the place of holding the ceremony", "the method of holding the ceremony" and "Alam" as one of the symbolic objects of this ceremony. But this influence depended on a kind of cultural power that changed with the decline of the power of the Qutb shahis, the weakening role of the Iranian elite in their court, and the decline of the population of Iranian immigrants. As a result, despite the fact that in the beginning there was a deep connection between the cultural patterns of Iran and this region, but gradually many of the components of holding these rituals were linked to the indigenous traditions of India to find unique features of their region.

The aim of this study is to understand how Iranian Shiite culture influences Qutb shahis Shiite religious ceremonies, especially Muharram mourning ceremonies in Deccan, and how Iranian cultural patterns were combined with the local traditions of this region. With the spread of Islam in Asia, large parts of the Indian subcontinent were influenced by Islam various religions. Specefic India's cultural characteristics have made the land one of the most important centers of Muslim immigrants for centuries. Some of these immigrants were Iranian Shi‘i who gradually gained their social base in different parts of India, especially Deccan. with the choice of Shi‘i as the official religion of some Deccan dynasties, especially the Qutb Shahis, the social and cultural base of the Iranian Shiites in this land became stronger and subsequently a new form of Hindu-Iranian culture was formed in this region.
Qutb Shahi's trust in the Iranian agents, along with the religious tolerance of the sultans of this dynasty, as well as their immigration and economic policies, had caused a large number of Iranians to migrate to Deccan. The widespread Iranian influence at that time caused the Shiite ceremony to be influenced by the Iranian culture in three areas, " ashurkhana" as the place of holding the ceremony", "the method of holding the ceremony" and "Alam" as one of the symbolic objects of this ceremony. But this influence depended on a kind of cultural power that changed with the decline of the power of the Qutb shahis, the weakening role of the Iranian elite in their court, and the decline of the population of Iranian immigrants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi ‘i in India
  • Qutb shahi
  • Ashurkhana
  • Shi ‘i culture
  • Muharram Ceremony
  • Alam