پی‌جویی ابعاد زیباشناسی و معناکاوی قالی‌های ارمنستان از منظر انسان‌شناسی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 استادیارگروه آموزشی گرافیک، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

3 دانشیار گروه آموزشی انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: قالی ارمنستان، یکی از محصولات هنری و فرآورده ­های فرهنگ بومی این کشور و دیرینه ­ترین نظام بافندگی در جغرافیای قفقاز است که از گذشته در فلات ارمنستان کهن، حیاتی سرزنده داشته است و بر پایه اندیشه خیال ­پردازانه و ذوق ­آزمای بافندگان ارمنی و بهره ­گیری از مفاهیم نمادین آیینی، اساطیری و مذهبی، بافته و عرضه شد. طرح ­ها  و نقش­ ها در این قالی در بستر فرهنگی و بافت جامعه ارمنستان در گذر زمان شکل گرفته و تداوم یافته است که منظور نظر رویکرد انسان ­شناسی هنر است. این رویکرد، وسیع ­نگر و همه ­جانبه است که در مطالعه و شناخت هنر جوامع بومی و بستر فرهنگی آن، مطلوب و ارزش ­مدار است. پرسش اصلی پژوهش این است که بر اساس رویکرد انسان­ شناسی هنر، کارکرد قالی­ های ارمنستان، انواع نقوش و معانی آن­ ها کدام است؟
هدف: تحلیل و فهم ابعاد کارکردی و مفاهیم زیباشناختی و معناشناختی نقوش قالی­ های ارمنستان در بستر و زمینه فرهنگی که در آن، خلق شده­ اند، هدف این پژوهش است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و توسعه­ای و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای است.
یافته ­ها: خلاصه یافته­ های پژوهش شامل، وجود و حضور انواع نقوش گیاهی، جانوری، اشکال متفرقه­ هندسی، انسانی و خط­ نگاره­ ها در متن قالی­ ها که علاوه بر این­که در جهت نقش­ پردازی و آراستن فضای قالی­ ها، خلق شده ­اند، رسالتی ضمنی را نیز بر عهده دارند و آن جنبه نمادین و معنایی نقوش و یادآوری و پیام ­رسانی فرهنگی و دینی است که هرکدام از آن­ ها در ماهیت وجودی خویش دارند.
برخی از آ ن ها شامل اژدها، درخت زندگی (یَسی)، صلیب، محراب و کلیسا، ترنج است که هرکدام دارای بار معنایی مختص به خویش است که در گذر زمان و بر بستر فرهنگی جامعه ارمنستان شکل گرفته ­اند.
کلیدواژ ه ­ها: ارمنستان، انسان ­شناسی، هنر، قالی، طرح و نقش.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Armenian carpets from the perspective of art anthropology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Afrough 1
  • bita bahramighasr 2
  • emilia enercissians 3
1 Associate Professor, Carpet Education Department, Faculty of Art, Arak University, Arak, Iran.
2 َAssistant professor, Graphic Education Department Faculty of Art, Arak University, Arak, Iran.
3 Associate Professor, Anthropology Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Armenian carpet is one of the artistic products of the native culture of this country and the oldest weaving system in the geography of the Caucasus, which has had a lively life since the past in the plateau of ancient Armenia. It was woven and presented based on the imagination and taste of Armenian weavers and the use of ritualistic, mythological, and religious symbolic concepts. The motifs in this carpet have been formed and continued over time in the cultural context and fabric of Armenian clothing. On this basis, any analysis and understanding of the Armenian carpet’s functional dimensions or its aesthetic and semantic concepts should consider the context of the culture in which it was created. Therefore, to achieve such a goal, The first stage is to look upon the study of the Armenian carpet with an anthropological approach to art to identify and analyze its forms and meaning.
Anthropology of art is a comprehensive approach that is desirable and value-oriented in studying and understanding the art of native societies and their cultural background. This research tries to answer the question: What characteristics and indicators do Armenian carpets have, based on the anthropological approach of art and from the aesthetic and semantic point of view? And how can one understand the meaning and symbolic and aesthetic concepts of motifs based on the cultural context of Armenian society? The summary of the findings of the research includes the existence and presence of various plants, animal motifs, various geometrical and human shapes, and calligraphy in the text of the carpets, which, in addition to being created to fill with patterns and decorate the space of the carpets, they have an implicit mission as well, that is the symbolic and meaningful aspect
of motifs, reminders, and cultural and religious messages that each of them has in their existence. Some of them include the dragon, the tree of life (Yasi), the cross, the altar and the church, and the bergamot, each of which has its meaning that has been formed over time and on the cultural background of Armenian society. This research is of a qualitative and developmental type, and the descriptive-analytical research method and the data collection is through library research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropology of art
  • Armenia
  • carpet
  • design and motif