تحلیل نشانه شناختی نگاره عرفانی "دیدار شیخ صنعان و دختر ترسا"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه آتاتورک آرزروم، ترکیه.

چکیده

مقاله حاضر تحلیلی نشانه‌شناختی از نگارۀ عرفانی «دیدار شیخ‌ صنعان و دختر ترسا» در منطق‌الطیر عطار، مربوط به دوره صفوی است که در دوره‌های مختلف نقاشی ایرانی تصویرگری شده ‌است. هدف این تحقیق بررسی نشانه‌های تصویری و شیوه تعامل آنها در ساخت معنا با رویکرد نشانه‌شناختی ‌است. امروزه نشانه‌شناسی به طور کاربردی در تحلیل متون هنری مورد استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به خصوصیت نمادین نقاشی ایرانی به نظر می‌رسد این رویکرد با ارائه تحلیل‌های نظام‌مند از متن، امکان خوانش و رمزگشایی نشانه‌ها را در نقاشی ایرانی به دست دهد. در نظریه نشانه‌شناسی، نشانه‌ها نه به صورت جداگانه بلکه به عنوان عناصری پویا و سیال از یک نظام نشانه‌ای در تعامل و چالش با یکدیگر معنا می‌یابند. بر این اساس پژوهش حاضر به این سؤالات پاسخ داده است: 1. نشانه‌های تصویریِ نگاره، در تعامل با هم بازنمود کدام مفاهیم هستند؟ 2. شیوه تعامل نشانه‌ها در شکل‌گیری مفهوم و درونمایه نگاره چگونه است؟ این پژوهش به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به شیوه‌ کتابخانه‌ای انجام شده است. نتیجه این بررسی، نشان ‌می‌دهد که در نگاره موردنظر، نقاش بر بازنمایی مفاهیم عرفانیِ کمال و آگاهی از طریق تعاملات میان نشانه‌های تصویری اهتمام داشته و این مفاهیم را به صورت نمادین و با استفاده از نشانه‌های بصری انسانی و غیرانسانی بیان کرده است. با تبیین شیوه تعامل نشانه‌ها در متن بر اساس رویکرد نشانه‌شناسی درمی‌یابیم، نقاش در بیان مفاهیم روایت و در گذر از دلالت صریح نشانه به دلالت ضمنی آن از روش‌های نشانه‌شناسانه مجاز و استعاره، تقابل‌های دوگانه و نا دستور زبانی استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

semiotic analysis of the mystical painting "Sheikh Sanan meeting with the Christian daughter "

نویسندگان [English]

  • vida ghassemi 1
  • mehdi mohammadzadeh 2
1 PhD candidate in Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Professor of Fine Art Department, Ataturk University, Erzurum, Turkey.
چکیده [English]

Nowadays, semiotics is used in the analysis of artistic texts, and considering the symbolic nature of Iranian painting, it seems that this approach provides the possibility of reading and deciphering the signs by providing systematic analyzes of the tex. In semiotic theory, signs are understood not individually but as dynamic and active elements of a sign system and in interaction and challenge with each other. This article is a semiotic analysis of the mystical painting Shaikh San’an meeting the Christian girl miniature based on Attar’s narration in Manṭiq-uṭ-Ṭayr in the Safavid dynasty. The narration of Sheikh Sanan is one of the allegorical stories of Persian literature illustrated in different periods of Iranian painting. The purpose of this study is to investigate visual cues and how they interact in constructing the meaning and theme of the work with a semiotic approach. Nowadays, semiotics is used for the analysis of artistic texts. Considering the symbolic nature of Iranian painting, it seems that this approach provides the possibility of reading and deciphering the signs by providing systematic analytics of the text. In semiotic theory, signs are understood not individually but as dynamic and active elements of a sign system and in interaction and challenge with each other. Accordingly, the present study has answered the following questions: 1- What are the concepts of pictorial visual signs in interaction with each other? 2- How do the signs interact in forming the concept and theme of the image? The present research has a descriptive-analytical approach and a library research method. The results of this study show that in the mentioned painting, the painter has tried to represent the mystical concepts of perfection and consciousness (which are the themes of the story) through visual signs and interactions between them. These concepts have been expressed symbolically using human and non-human visual cues and their interaction. 
Based on the semiotic analysis, we found that the manner of interaction of signs has led to the construction of meaning in the underlying layers of the painting. Through examining these meanings, we found that in most cases, the painter has used semiotic methods such as metonymy and metaphor, double or binary and opposites, and linguistic disorder in expressing the narrative’s concepts and passing through the denotation of the sign to its connotation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mantiq-Ut-Tayr
  • Sheikh San’an Meeting the Christian Girl
  • Semiotic Approach
  • Safavid Dynasty