بازآفرینی نقشمایه های هندسی معماری ایرانی-اسلامی در طراحی الگوریتمیک مبتنی بر آراء سنتگرایان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، ایران.

2 استادیار رشته معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد دماوند، ایران .

3 کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، ایران.

چکیده

معماری، به مثابۀ فضایی گفتمانی، میراث‌دارِ دانش، فرهنگ، هنر و زبان گویایی برای بیان گفتمان‌های مسلط تاریخی است. ابنیۀ شاخص تاریخی، تجلی‌گاه فرهنگ و سنت‌های جاری، و معرف بستر خلق خویش‌اند. یکی از مهم‌ترین بن‌مایه‌های پُر سخن در معماری ایرانی، هندسه مکنون و جلی در آثار شاخص تاریخی است. هندسه به عنوان صورتی از ماهیت قدسی، هم در آفرینش ساختار ابنیه و هم در صورت‌بندی تزئینات معماری ایرانی ـ اسلامی، نقشی اساسی ایفا می‌کند. نظر به تحولات و رشد فناوری در ابزار طراحی و دگرگونی شیوۀ اندیشیدن در فرایندهای طراحی دیجیتال، بررسی شیوه‌های بازنمایی سنت‌ها به طور عام و بازآفرینی هندسه به طور خاص، از منظر ساختار و صورت، ضرورت دارد. در این پژوهش در جست‌وجوی پاسخ این پرسش هستیم که چگونه می‌توان با تکیه بر آراء سنت‌گرایان، در طراحی معماری بناهایِ امروزین، با به‌کارگیری روش‌های طراحی رایانشی و الگوریتمیک به بازنمایی تاریخ و تعامل با سنت پرداخت؟ و آیا می‌توان با رویکرد بازآفرینی نقش‌مایه‌های هندسی معماری ایرانی ـ اسلامی، بر بستر روش‌های طراحی رایانشی، به بناهای امروزی، هویت بخشید؟ در این راستا با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و تحلیل نمونه‌های قابل توجه معماری با رویکرد بازآفرینی نقش‌مایه‌های هندسی الگوی هنر سنتی، تلاش می‌شود از بستر هندسه جاری معماری ایرانی ـ اسلامی، از آرای سنت‌گرایان، بهره جست. بنا بر پژوهش صورت‌گرفته، ساختار هندسی نقش‌مایه‌های هندسی هنر و معماری ایرانی ـ اسلامی، با تکیه هنرمند ـ ریاضیدانِ مسلمان، بر هندسه اقلیدسی و فیثاغوری و بنیانهای حکمی و علمی، نمود تام و تمامی از هماهنگی معنا و صورت است. از طرفی طراحی پارامتریک و الگوریتمیک که مفاهیم هماهنگی جزء و کل، تکثیر، پیچیدگی، ریتم و فرم‌های توسعه و تکامل یافته، از ویژگی‌های زیباشناختی آن است، تناسب بسیاری با زیبایی‌شناسی نقشمایه‌های هندسی ایرانی ـ اسلامی دارد که مبنای آن، تأکید بر مفاهیم کثرت در وحدت، پیچیدگی، تکرار و فرم‌های هندسیِ استحاله یافتۀ نظام‌مند است. ماهیت انتزاعی و ویژگی‌های صوری و زیبایی‌شاختی نقش‌مایه‌های هندسی هنر و معماری ایرانی ـ اسلامی، بنیان و ساختاری غنی و قابل توسعه است و شناخت، تحلیل، توسعه و بازآفرینی آن که در گذشته کاری دشوار و پیچیده بود، امروزه به واسطۀ ابزار نوین طراحی برای تولید فرم‌هایی با تفکر الگوریتمی و طراحی رایانشی تسهیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Re-creating the Geometric Motifs of Iranian-Islamic Architecture in Algorithmic Design Based on Traditionalist Views

نویسندگان [English]

  • haniyeh Shahriyari 1
  • mehdi khankeh 2
  • behieh shahriari 3
1 Master of Architectural Engineering, Islamic Azad University, Damavand Branch, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Azad University, Damavand Branch, Iran.
3 Master of Architectural Engineering, Islamic Azad University, Tehran West Branch, Iran.
چکیده [English]

Architecture is a dialectic and discursive space that carries the heritage of knowledge, culture, art, and expressive language and expresses dominant historical discourses. Landmark historic buildings are manifestations of current traditions and culture and represent the foundation of their creation. One of the most significant elements of Persian architecture is hidden and visible geometry in landmark historic buildings. As a form of sacred nature, geometry plays a fundamental role both in the creation of building structures and in the design of Iranian-Islamic architectural decorations. Considering the development and growth of technology in design tools, and the transformation of the way of thinking in digital design processes, it is necessary to examine the modes of representing traditions in general and re-creating geometry in particular from the perspective of structure and form. In this research, we are looking for the answer to how we can rely on traditionalist views, in the architectural design of today’s buildings, by applying computational and algorithmic design methods to represent the history and interact with tradition. And is it possible to give an identity to modern buildings by approaching to recreate the geometric motifs of Iranian-Islamic architecture based on digital design methods? In this regard, using the library method and analyzing significant examples of architecture with the approach of recreating the geometric motifs of the traditional art model, an effort is made to benefit from the views of traditionalists on the current geometry of Iranian-Islamic architecture. According to the research, the geometrical structure of the geometric motifs of Iranian-Islamic art and architecture, with the reliance of Muslim artist-mathematician, on Euclidean and Pythagorean geometry and scientific foundations, is a complete and harmonic coordination of form and meaning. Parametric and algorithmic design, with aesthetic features like the concepts of coordination of part and whole, proliferation, complexity, rhythm, and developed and evolved forms, is very compatible with the aesthetics of Iranian-Islamic geometric motifs based on the emphasis on the concepts of plurality in unity, complexity, repetition and systematic transformed geometric forms. The abstract nature and the formal and aesthetic features of the geometric motifs of Iranian-Islamic art and architecture are a rich and developable foundation and structure. And its recognition, analysis, development, and re-creation, which were difficult and complex tasks in the past, are now facilitated by the aid of new technology and tools to produce forms with algorithmic thinking and computer design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian-Islamic Architecture
  • Re-Creation
  • Geometric Motifs
  • Traditionalists
  • Algorithmic Design