بررسی تطبیقی آرایه های تزیینی معماری هخامنشیان و نقوش هنرهای دستی آن دوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشکده صنایع دستی، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران،

چکیده

هنر هخامنشیان تلفیقی از هنر ملل تابعه و هنرهای بومی منطقه بوده و بخش عظیمی از آن در خدمت حکومت بوده است. نظر به اینکه در اکثر مقالات و کتب نگارش شده درباره نقوش دوره هخامنشی بیشتر به مطالعه هر نقش به طور مجزا و یا تطبیق با نقوش مشابه در سایر ملل یا ادوار پرداخته شده، این تحقیق با مورد مطالعه و تطبیق قرار دادن نقوش پُر کاربرد این دوره، با قرار دادن آنها در دو دسته نقوش متعلق به آثار معماری و نقوش متعلق به هنرهای دستی با تأکید بر آثار فلزی و مُهرها، به بررسی آنها از زاویه متفاوت پرداخته است. در این پژوهش، هدف بررسی میزان تطابق و ارتباط نقش‌مایه‌های موجود در آثار معماری تمدن هخامنشیان با آثار صنایع‌دستی همان دوران است و یافتن ارتباط فرمی و محتوایی بین نقوش هنرهای دستی (با تأکید بر مهرها و آثار فلزی) دوران هخامنشی با آرایه‌های معماری آن دوره است. تحقیق پیشِ رو از حیث روش، پژوهشی توصیفی ـ تطبیقی تحقیق پیش رو از حیث روش، پژوهشی توصیفی تطبیقی است و نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر آن است که نقوش شیر، گاو و گل لوتوس در حالت‌های مختلف و ترکیبی بیشترین کاربرد را در معماری و هنرهای دستی داشته و چگونگی اشتراکات و تفاوت‌ها در نقوش به کار رفته در این دو گروه آثار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نمایانگر وجود اشتراکات و تفاوت‌ها در نقوش به کار رفته در این دو گروه آثار است و نشان می‌دهد هنر این دوره با تأثیرپذیری از عواملی نظیر قدرت حاکم، عقاید و باورها، اقلیم و حتی احساسات و ترس‌های حاکم بر جامعه شکل گرفته است، همچنین وجود سفارش‌‌دهندۀ مشترک، یعنی قدرت حاکم، برای بیشتر آثار و ارتباط بین هنرمندان معمار و هنرمندان هنرهای دستی، عامل دیگر وجود نقوش مشترک در این دوره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study in Decorative Motifs of Achaemenid Architecture and Handicraft Motifs of That Era

نویسندگان [English]

  • fateme chamaniyan 1
  • mehrnoosh shafiee sararoudi 2
1 alumni of handicrafts; department of handicrafts, art university of isfahan, isfahan, iran
2 teacher assistant/ department of handicrafts/ art university of isfahan/ isfahan/ iran
چکیده [English]

The Achaemenids established one of the most influential empires in history that resided in the plateau of Iran, with politics and art given due consideration. The art of this period was a combination of local art and the art of other client nations, being widely in the service of the government. Most articles and books about Achaemenid motifs have studied motifs separately or compared them to similar motifs in other nations or eras. However, this research has investigated and compared widely used motifs of this period from a different perspective by putting them into two categories due to belonging to architecture or handicrafts. This study aims to investigate the degree of compatibility and relationship between the themes of architecture and handicrafts in the Achaemenid civilization and to find the formal and content-based relation between the handicrafts of the Achaemenid period and architectural motifs. The results of this study indicate the existence of commonalities and differences in the motifs used in these two groups of works and show that the art of this period was formed being influenced by factors such as ruling power, beliefs, climate, and even feelings and fears governing society. Also, having a similar client, i.e., the ruling authority, for most of the works and the connection between architect artists and handicraft artists are other factors of having common motifs in this period. The current research is descriptive and comparative in terms of method. Library research method was used to read and study the opinions of other researchers; the common patterns between Achaemenid architecture and handicrafts were compared by their appearance; and their source was found and pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Features
  • Common Iconic Motifs
  • Handicrafts
  • Achaemenid Architecture
  • Achaemenid Empire