تحلیل نقوش مینای سیاه (سیاه‌قلم) قوم صابئین مندایی اهواز براساس نظریه بازتاب فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده ی هنر، دانشگاه شاهد؛ تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای، رشته ی تاریخ تحلیلی-تطبیقی هنر اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

قوم صابئین مندائی اهواز در استان خوزستان از اقلیت‌های دینی و منسوب به ادیان توحیدی هستند که نام آنها در قرآن کریم نیز ذکر شده است. این قوم به صنعت زرگری، طلاسازی و بالاخص هنر مینای سیاه شهرت دارند و به این هنر به عنوان صنعت اجدادی اشتغال دارند. نظام دینی این قوم یک نظام بسته و بدون ویژگی تبلیغ می‌باشد. از آن‌جا که بین هنر اقوام و عقاید ایشان در همه فرهنگ ها ارتباطات و پیوستگی وجود دارد؛ بنابراین اهمیت فرهنگ و هنر قومی و ضرورت مطالعه‌ی این دو مورد در بستر اجتماعی موجب شناسایی ویژگی های خاص هنری اقوام می گردد، همین امر ضرورت انجام پژوهش هایی در این خصوص را طلب می کند. چگونگی بازتاب فرهنگ بومی در نقوش به کار رفته در هنر مینای سیاه (سیاه‌قلم) قوم صابئین مندائی اهواز نیز زمینه ساز شناخت فرهنگ بومی و عقاید مرسوم قوم صابئین مندایی و معرفی هنر بومی مینای سیاه در بین ایشان می گردد. شناسایی نقوش هنر مینای سیاه و ارتباط این نقوش با فرهنگ قومی صابئین به عنوان هدف پژوهش حاضر است. بر این اساس مسئله تحقیق نیز بر چگونگی ارتباط بین نقوش تزئینی هنر مینای سیاه مندائیان و فرهنگ بومی ایشان استوار است. اطلاعات و داده‌های پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای و داده‌های اسنادی و میدانی گردآوری شده است و تحقیق بر اساس ماهیت با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطه‌ی مستقیمی بین هنر مینای سیاه قوم صابئین مندائی و فرهنگ بومی ایشان وجود دارد و موضوع هجرت و جغرافیای زیستی (در کنار آب‌های روان و محیط بیابانی) از مهم‌ترین مضامین در ایجاد نقوش در هنر ایشان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of motifs of the Niello art of the Ahwaz Mandaean people Based on the theory of cultural reflection

نویسندگان [English]

  • khashayar ghazizadeh 1
  • sahar zekavat 2
1 Assistant Professor, Faculty of Art, Shahed University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Analytical-Comparative History of Islamic Art, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Ahwaz Mandaean people in Khuzestan province are one of the religious minorities in Iran and they are monotheistic. Their job is goldsmith and Niello work and the Niello art is their ancestral industry and occupation. The religious system of this nation is a closed system with no propaganda feature. It should be noted that there is a relationship between the art of this nation and their beliefs and therefore the importance of nation culture and art and the significance of studying these two cases in the social sphere has made this research necessary.The purpose of this study is to identify the indigenous culture and national beliefs of the Sabeine Mandae people and introduce of their Niello art and identify the decorative motifs of the Niello art and relationship between these decorative motifs and Sabeine nation culture. Therefore, the research questions are these: 1- What are the cultural characteristics of the Ahwaz Mandaean nation? 2- What are the decorative motifs of the Ahwaz Mandaean Niello art? 3. What is the relationship between the decorative motifs of Mandaean Niello art and their indigenous culture? In this research library information and field data were analyzed using a descriptive-analytical and comparative approach. The results show that there is a direct relationship between Mandaean Niello art and their indigenous culture and the subject of migration and biogeography (along with running water and desert environment) is one of the most important decorative motifs of their art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Niello
  • decorative Motifs
  • Ahwaz Mandaean nation
  • indigenous culture