مطالعه تطبیقی پوشاک زن در "هفت پیکر نظامی" و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه علم و فرهنگ.

چکیده

پوشاک زنان هرملیت بیانگر‌ تمدن و فرهنگ آن جامعه است و بررسی آثار ادبی چه در گذشته و چه در زمان حال این مسئله را تایید می‌کند، هدف این پژوهش، بدست آوردن چگونگی و نوع طراحی پوشاک زنان در کتاب هفت پیکر نظامی و نگارگری مکتب هرات در عهد تیموری می‌باشد. ضرورت پژهش را می‌توان چنین درنظر گرفت،  که با بدست آوردن اسناد و مدارک تاریخی از پوشاک زنان و نوع پوشش آنها در ایران‌. باعث ایجاد خلاقیت در طراحان مد و لباس می باشد، تا با بهره‌گیری از فرهنگ غنی سرزمین ایران و بازخوانی منابع ادب فارسی به  تهیه و تولید پوشاکی پرداخته شود که با فرهنگ این سرزمین تطابق بیشتری داشته باشد. به این جهت روش تحقیق در حال انجام، توصیفی- تطبیقی و با رویکردی زیبایی‌شناسانه داشته است که به بازبینی نمونه‌های مطالعاتی و نگاره‌های هفت پیکر نظامی و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری می‌پردازد. بطور کلی نتایج حاصل از تطبیق پوشاک و لباس زنان در اشعار نظامی، به خصوص هفت پیکر و نگارگری دوره تیموری اینگونه مشاهده شده که  زیبایی‌شناسی دراشعار نظامی بر پایه حسن و جمال ظاهری صورت گرفته، به گونه‌ای که زیبایی‌شناسی در الفاظ و کلمات‌، مدح و ستایش هر صاحب نظری را  بر می‌انگیزد. مؤلفه های  اصلی زیبایی‌شناسی تن پوش زنان عبارتند از: پوشاک ( طرح و نقش، جنس و تزیینات)، آرایش‌، زیورآلات است.  پوشش سر شامل انواع مختلف می‌باشد نظیر روسری ، چادر، مقنعه ، نقاب، سربند( چند لایه)، کلاه ( تاج، نیم تاج)، تن‌پوش‌ها هم شامل‌: روپوش (پیراهن)، زیرپوش (زیرپیراهن)،  قبا، ردا. جامه پا یا پا‌پوش‌ها که عبارتند از: کفش ، جوراب و شلوار که یکی دیگر از نتایج تحقیق به شمار می‌روند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of women's clothing in “the Haft Peykar Nezami" and miniature by the Herat Style of the Timurid period

نویسنده [English]

  • zahra hosseinnezhad
Assistant Professor , University of science and culture.
چکیده [English]

Since the clothing of women in each country reflects the civilization and culture of that society and the review of literary works both past and present acknowladges this purpose of this study is to obtain how information on the nature, type and design of women's clothing in The seven military figures and paintings of the Herat school are from the Timurid period. Existence of rich Iranian culture and review of sources of Persian literature to produce clothing that is more in line with the culture of this region. Therefore, the technic of the present reading is descriptive-comparative and with an aesthetic approach and examines the study samples and drawings of seven military figures and paintings of the Herat school of the Timurid period. In general, the results obtained from the adaptation of women's clothing in the study of military poetry, especially the seven figures and paintings of the Herat school of the Timurid period, state that; In military poems, the emphasis is on formal beauty, so that aesthetics used in words, phrases and themes, makes the eyes of any tasteful admirer. Attention to the beauty aspect, both in clothing and appearance, and according to the main components of women's tunics, which include clothing (type, design or shape, material, role, ornaments), jewelry, makeup, is as follows: Headgear, which include: headband (multi-layered), hat (crown, half-crown), mask, mask, scarf, tent. T-shirts or tunics, which include: undergarments (shirts), shirt covers, robes, robes. Footwear or leggings, which are: pants, socks, shoes, which are another result of research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Clothing
  • Nezami Ganjavi
  • Haft Peykar System
  • Herat School Painting
  • Timurid Period
  • Aesthetics