کلاه قزلباشی، شاخصی پنهان در هنر نظامی‌محور صفویه

نویسنده

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

چکیده

معمولاً تصور می­شود که نگارگری هنری است صِرفاً درباری و جدا از حیات اجتماعی. همچنین این گزاره زیاد به گوش می­رسد که نگارگران اسیر عالم خیال و حتی تخیل و توهم خود بوده و هستند و اصولاً کاری با جهان واقع ندارند و در پی خلق جهان مثالی- در معنای افلاطونی و اشراقی- خویش­اند. اما شواهد و قرائنی وجود دارد که احکام فوق را به چالش کشیده و حتی آن­ها را ابطال می­نماید. مقالۀ حاضر در صدد است با واکاوی یک عنصر ویژۀ تصویری در نگاره­های نیمۀ اول عصر صفوی که کلاه قزلباشی نام دارد اثبات کند نقش مذکور نماد نظامی­ محورانۀ خاص صفویه بوده و ظهور و بروز آن با تحولات اجتماعی و ساختاری نیروی نظامی این دوره ارتباط مستقیم دارد. اهمیت پژوهش پیش رو در این است که می­توان از طریق واکاوی آثار هنری، مسیری به میان تفکرات اجتماعی مرسوم دوره­ای خاص- که اغلب منابع مکتوب مربوط به آن زمان، دربارۀ آن تفکرات خاموشی اختیار کرده ­اند- گشود و به نتایجی جدید دست یافت. هدف مقاله نیز پرتو افکندن بر اندیشۀ پنهانی است که در نگاره ­های نُسَخ مصور نیمۀ اول عصر صفوی مستتر بوده و به زعم نگارنده می­توان از آن به نوعی هنر نظامی­ محور یا میلیت اریستی تعبیر کرد. حوزۀ موضوعی نوشتار حاضر نیز جامعه­ شناسی هنر بوده و به این موضوع اصلی می­ پردازد که چگونه تمایلات نظامی ­محورانه در هنر نگارگری صفوی نمود یافته است. 
این مقاله با روش کتابخانه­ ای و شیوۀ توصیفی- تحلیلی تألیف شده و کوشیده مستندات تاریخی را با نحوۀ نمودیافتن نقش کلاه قزلباشی در نگاره­های نیمۀ اول دورۀ صفوی (نگاره­هایی از شاهنامۀ شاه تهماسبی، خمسۀ نظامی 954 هـ.ق، شاهنامۀ 984 هـ.ق و شاهنامۀ رشیدا) تطبیق داده و نشان دهد توجه نگارگران در میزان استفاده از این نقش، کاملاً معطوف به شرایط واقعی و حیات اجتماعی و نظامی دورۀ خود بوده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Reza Mirmobin
Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts
چکیده [English]

It is commonly thought that miniature is just a court art and separate from social life. It is also often said that miniaturists have been and are captivated by the world of imagination and even their imagination and illusions. And they do not pay any attention to the real world and seek to create their own ideal world - in the Platonic and illuminated sense. But there is evidence that challenges the above view and even refutes it. The present article tries to prove that the image of Ghezelbashi hat as a special visual element in the miniatures of the first half of the Safavid era is a symbol of Safavid militarism and its emergence is directly related to the social and structural changes of the military force of this period. The importance of the present research is that it is possible to open a path between the conventional social thoughts of a particular period through the analysis of works of art. A period in which most written sources are silent about popular thought. The purpose of this article is to clarify the hidden idea that is hidden in the miniatures of the first half of the Safavid era and according to the author can be called a kind of militaristic art. The subject of the present article is also the sociology of art and deals with the main issue of how militaristic tendencies are manifested in the art of Safavid miniatures.
This article has been written by library method and descriptive-analytical method and has tried to adapt the historical documents with the appearance of the image of Ghezelbashi hat in the miniatures of the first half of the Safavid period (Miniatures of Shah Tahmasebi Shahnameh, Khamseh Nezami 954 AH, Shahnameh 984 AH and Rashida Shahnameh). This article also tries to show that the miniaturists' attention to the use of this image was completely in line with the real conditions and social and military life of their time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Miniature"
  • "Militarism"
  • "Safavid"
  • "Ghezelbashi hat"