بررسی تکنیک های بافندگی درمحوطه ی باستانی شهر سوخته

نویسندگان

1 استاد دانشکده هنرو معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی دانشگاه هنر تهران

چکیده

در طول دوران باستان بافندگی به عنوان یکی از مهمترین مشاغل و به عنوان یک صنعت بزرگ فرهنگی و اجتماعی پر اهمیت، مطرح بوده است. این نوشتار که پژوهشی توصیفی و تحلیلی است و داده های کیفی آن به شیوه تحقیق کتابخانه ای جمع آوری شده، با هدف ارائه نمایی کلی از شیوه ی بافندگی عصر مفرغ در جنوب شرقی فلات ایران سامان یافته و تلاشی است در جهت پاسخ گویی به این پرسش که چه شیوه ها و تکنیک هایی در بافندگی شهر سوخته کاربرد داشته است؟ برای نیل به این مقصود داده ها و اطلاعات مورد نیاز از میان منابع و پژوهش های صورت گرفته قبلی استخراج گردیده و تا حصول نتایج علمی مورد تجزیه - تحلیل کیفی قرار گرفته اند. نتایج مطالعات نشان میدهد دسته بندی های پیشین در ارتباط با انواع شیوهها و تکنیک های بافندگی در شهر سوخته، دارای ایرادات اساسی است و با توجه به شواهد موجود، احتمال وجود کارگاه های عظیم تولیدی در محوطه باستانی شهر سوخته تقویت می شود. دسته بندی پیشنهادی برای انواع پارچه های شهر سوخته بر اساس روش بافت به سه دسته کلی بافندگی تاری- پودی، بافندگی حلقوی و بی بافت تغییر خواهد کرد. در پارچه های شهر سوخته که به روش بافندگی تاری- پودی تولید شده اند در هم تنیدگی رشته های تار و پود به کمک تکنیک های مختلف و با طرح هایی متنوع صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the knitting techniques in archeological site of Shahr-e- sokhta

نویسندگان [English]

  • A Taheri 1
  • Roya Zarifian Saleh Mokarram 2
1
2 PhD student in History of Critical and Comparative Islamic Art , Tehran Art university
چکیده [English]

Throughout antiquity, weaving has been considered as one of the most important occupations and as a major cultural and social industry.This article, which is a descriptive and analytical research and its qualitative data has been collected through the method of library research, has been organized with the aim of providing an overview of the Bronze Age weaving method in the southeast of the Iranian plateau and is an effort. In order to answer the question, what methods and techniques have been used in weaving the Shahr-e- sokhta? In order to achieve this goal, the required data and information have been extracted from previous sources and researches and have been qualitatively analyzed until scientific results are obtained. The results of studies show that the previous classifications related to various weaving methods and techniques in the Shahr-e- sokhta have major problems and according to the available evidence, the possibility of large production workshops in the ancient site of Shahr-e- sokhta is strengthened. The proposed classification for the types of Shahr-e- sokhta fabrics based on the weaving method will be changed into three general categories: blur-weft knitting, circular knitting and non-weaving. In the burnt city fabrics, which have been produced by the weaving-weaving method, the weaving of warp and weft threads has been done with the help of different techniques and with various designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bronze Age
  • Shahr-e- sokhta
  • textiles
  • knitting techniques
  • Tools of knitting