مطالعه بینامتنی قالیچه داستانی حضرت سلیمان و ملکه سبا

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 7-17

بیژن اربابی؛ فائزه قملاقی


خوانش آیکونولوژیک نشانه‌ی نمادین سیمرغ در منسوجات ساسانی مبتنی بر دیدگاه پانوفسکی

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 7-21

فهیمه رزاقی؛ پژمان دادخواه؛ مسعود محمدزاده


مطالعه تحلیلی نقوش جانوری در تزئینات آبگینه فاطمیان مصر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 39-49

سیدرضا حسینی؛ پریسا محمدی


بررسی حسن همجواری در آثار چلیپایی میرعماد با تاکید بر کرسی های سیال

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 43-53

محمدسینا درافشانی؛ سعید شریفی


بررسی تکنیک های بافندگی درمحوطه ی باستانی شهر سوخته

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-59

علیرضا طاهری؛ رویا ظریفیان صالح مکرم


سبک‌شناسیِ تشعیر در نگارگری مکتب اصفهان

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 61-75

عبدالکریم عطارزاده؛ سارا رهبر


ابوالحسن مستوفی از ورای متن و تصویر

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 71-83

ناهید عبدی


تحلیل تولیدات کارگاه های شاخصِ سفال امروز مازندران از منظر هویت بومی

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 85-94

فاطمه پوریوسفی؛ مجتبی قربانی شاه کوچکی


مُهرهای متبرک علی بن موسی الرضا)ع( در آستان قدس رضوی

دوره 1، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 111-119

محمدصادق میرزا ابوالقاسمی