اهداف و چشم انداز

هدف نشریه رهپویه هنر/ هنرهای صناعی، انتشار نتیجه پژوهشی و تجربه‌های علمی در زمینه‌های هنرهای اسلامی و صناعی است.

• اطلاع‌رسانی  و توسعه پژوهش در هنر؛

• تأثیرگذاری تحقیقات هنری در امر توسعه آموزش هنر؛

• داشتن تنوع در تحقیقات و پژوهش هنری؛

• ایجاد بستر مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، استادان دانشگاهی و دانشجویان رشته‌های هنر