دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین نحوة نشستن فریدون بر تخت (جلوس شاهانه) در نگاره‌های شاهنامة شاه‌تهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/rac.2023.2004692.1052

نسیم غیبی؛ امیر فرید