دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تبیین نحوة نشستن فریدون بر تخت (جلوس شاهانه) در نگاره‌های شاهنامة شاه‌تهماسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/rac.2023.2004692.1052

نسیم غیبی؛ امیر فرید


پژوهشی در مکتب فلزکاری هرات با تکیه بر شش اثر شاخص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/rac.2023.2005947.1053

حبیب الله کاظم نژادی


تطبیق ساختاری عجایب‌نگاری‌ محمد ‌سیاه‌‌قلم با شخصیت‌های ماورایی متن ادبی شاهنامه‌ی فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/rac.2023.1996059.1047

فاطمه بازیاری؛ مدینه عاقلی؛ مهران هوشیار


مطالعه تطبیقی فرم و تزئینات شمشیرهای دوره صفوی و قاجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/rac.2023.1990386.1043

مینا خوشکام؛ نازنین صاحبی؛ نگار کفیلی


نقد پیکره نگاره‌های «فتحعلی شاه» با تکیه بر نظریات سه گانه «ژاک لکان »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22034/rac.2023.1989680.1041

ندا سالور


بازخوانی پرده غمنامه رستم و سهراب حسین قوللر آغاسی از منظر هرمنوتیک گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/rac.2024.1988920.1039

مهدیه السادات موسوی نژاد؛ مهدی محمدی؛ رضا میرمبین