کلیدواژه‌ها = هویت بومی
تحلیل تولیدات کارگاه های شاخصِ سفال امروز مازندران از منظر هویت بومی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 85-94

10.22034/rac.2022.254591

فاطمه پوریوسفی؛ مجتبی قربانی شاه کوچکی