کلیدواژه‌ها = پارچه
بررسی تکنیک های بافندگی درمحوطه ی باستانی شهر سوخته

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 45-59

10.22034/rac.2021.249249

علیرضا طاهری؛ رویا ظریفیان صالح مکرم