نویسنده = مهدی محمدی
بازخوانی پرده غمنامه رستم و سهراب حسین قوللر آغاسی از منظر هرمنوتیک گادامر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/rac.2024.1988920.1039

مهدیه السادات موسوی نژاد؛ مهدی محمدی؛ رضا میرمبین