نویسنده = عبدالکریم عطارزاده
سبک‌شناسیِ تشعیر در نگارگری مکتب اصفهان

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 61-75

10.22034/rac.2023.249250

عبدالکریم عطارزاده؛ سارا رهبر